“RE-BREATH” je ambiciózny projekt financovaný z programu LIFE PROGRAMME Európskej komisie v oblasti udržateľnej mestskej mobility. Úlohou projektu “RE-BREATH”, čo je akronym pre REduction of Brake weaR Emissions in the Transport sector (Zníženie emisií z brzdenia v sektore dopravy), je najmä zlepšiť poznatky o emisiách mikročastíc, ktoré nie sú výfukovými plynmi a ktoré vznikajú pri brzdových systémoch miestnej verejnej dopravy (MHD); posúdiť ich vplyv na kvalitu života ľudí a životné prostredie; a napokon navrhnúť a vyvinúť inovatívnu a ekologickejšiu technológiu pre autobusovú dopravu, ktorá bude šetrnejšia k životnému prostrediu.

Prostredníctvom spoločného záväzku všetkých zúčastnených skutočností je zámerom projektu “RE-BREATH” nielen zmerať a preukázať zníženie emisií v súvislosti s brzdovým systémom autobusov na zastávkach a iných frekventovaných miestach, ale aj podporiť vnútroštátne orgány pri odhade emisií iných ako výfukových plynov (ktoré sa majú vypočítať v protokole emisií EMEP/SEE podľa smernice (EÚ) 2016/2284), aby sa preukázalo zníženie miery opotrebenia bŕzd a následné zvýšenie životnosti brzdového systému v porovnaní s tradičnými riešeniami, čo prispieva ku konštrukcii udržateľnejších modelov.

Projekt koordinuje spoločnosť Brembo, svetový líder v oblasti vývoja a výroby brzdových systémov, a podieľajú sa na ňom významní partneri z verejného a súkromného sektora, ako napríklad mesto Bergamo, ktoré dlhodobo propaguje a podporuje miestne aj medzinárodné iniciatívy v oblasti udržateľnosti; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ktoré sa zúčastní spolu s Inštitútom pre znečistenie ovzdušia (CNR-IIA) a Inštitútom pre nanostrukturované materiály (CNR-ISMN); Arriva Italia s.r.l. a Arriva Slovakia a.s.

Projekt “RE-BREATH” sa začal v auguste 2022 a bude trvať 36 mesiacov s celkovým rozpočtom 3 241 827,28 EUR, z čoho je 1 945 096,28 EUR financovaných z Európskeho programu LIFE.

Udržateľnosť

ARRIVA začala v Pezinku testovať nové ekologické brzdy, zlepšia ovzdušie

Prímestské autobusy vybavené novým typom ekologických bŕzd oddnes testuje v každodennej prevádzke spoločnosť ARRIVA. Nové brzdy by mali prispieť ku zvýšeniu čistoty ovzdušia na autobusových zastávkach, na rušných križovatkách a v ich okolí. Účinnosť novej technológie merajú špeciálne zariadenia inštalované v Pezinku už od polovice júla. V rámci európskeho projektu testujú spolu s Pezinkom nové brzdy aj v talianskom Bergame.

Čítaj viac
Udržateľnosť

ARRIVA spolu s talianskymi partnermi meria v Pezinku čistotu ovzdušia na autobusových zastávkach

Na autobusových zastávkach pri železničnej stanici v Pezinku odštartovali pracovníci Národného výskumného strediska (CNR) z Talianska meranie čistoty ovzdušia. Ide o súčasť projektu RE-BREATH podporeného Európskou úniou v programe LIFE, ktorého ďalšími
partnermi sú spoločnosť ARRIVA Slovakia, Arriva Italia, Brembo a talianske mesto Bergamo.

Čítaj viac

Partneri projektu

Tento projekt získal finančné prostriedky od Európskej únie. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre klimatickú infraštruktúru a životné prostredie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.