Vyhľadať
Close this search box.

Udržateľnosť verejnej dopravy závisí od jej financovania

Bratislava, 30. novembra 2023 – Spoločnosť ARRIVA na Slovensku zaznamenala v roku 2023 10 % medziročný nárast cestujúcich. Najvyšší počet cestujúcich pribudol v Bratislavskom kraji. Za celý rok 2023 odvezú autobusy ARRIVA na Slovensku v 18 mestách a piatich krajoch spolu 56 miliónov cestujúcich a najazdia 80 miliónov kilometrov. V roku 2023 odovzdala ARRIVA cestujúcim do užívania spolu 230 nových autobusov v Košickom, Nitrianskom a Žilinskom kraji a pozíciu lídra na trhu potvrdila aj v oblasti testovania a zavádzania inovácií v doprave. Spoločnosť privítala prijatie zákona o verejnej osobnej doprave a je pripravená participovať na pokračovaní integrácie verejnej dopravy. Pre rok 2024 bude podľa spoločnosti kľúčové zabezpečenie udržateľnej verejnej osobnej dopravy vrátane jej financovania, výchovy a získavania nových vodičov autobusov aj technických pracovníkov, pokračovanie liberalizácie osobnej železničnej dopravy na Slovensku a podpora modernizácie vozidlových parkov a súvisiacej infraštruktúry z fondov EÚ.

Stále väčší počet ľudí cestuje verejnou dopravou. To je dobrá správa pre obyvateľov i predstaviteľov miest, obcí a vyšších územných celkov na Slovensku, pre dopravcov aj pre životné prostredie. Zároveň nárast počtu cestujúcich potvrdzuje, že financie vynaložené z rozpočtov miest a žúp na verejnú dopravu sú dobrou investíciou, ktorá sa vracia v podobe zníženia počtu áut a zvýšenia bezpečnosti na cestách, v čistejšom ovzduší a vo vyššej kvalite života obyvateľov,“ povedal Michal Horák, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Modernizácia vozidlových parkov

Nárast počtu cestujúcich súvisí s  modernizáciou vozidlových parkov vo všetkých regiónoch, kde ARRIVA pôsobí. „Nové autobusy sme cestujúcim v Bratislavskom kraji odovzdali do užívania už v  roku 2021 a modernizácia vozidlového parku sa v minulom roku začala aj v Košickom kraji. Tento rok sme zaradili 95 moderných autobusov pre oblasť Oravy a Liptova v Žilinskom kraji, 81 v Nitrianskom kraji a 54 úplne nových autobusov v Košickom kraji. Od 1. januára 2024 vstupuje do platnosti nová desaťročná zmluva s Trnavským samosprávnym krajom a začiatkom roka tak dáme cestujúcim v Trnavskom kraji do užívania ďalších 74 nových autobusov,“ uviedol M. Horák

Inovácie

ARRIVA ako líder na trhu podporuje zavádzanie bezemisných a nízkoemisných autobusov do verejnej osobnej dopravy. V mestskej autobusovej doprave v Šali už viac ako šesť rokov vozí cestujúcich elektrický autobus, ktorého služby za ten čas využilo temer 650 tisíc cestujúcich. Tento rok si mohli cestujúci v Leviciach vyskúšať dva modely najmodernejších elektrobusov a jeden ekologický autobus poháňaný stlačeným zemným plynom (CNG).  V  podmienkach mestskej autobusovej dopravy testovala ARRIVA v Trnave vodíkový autobus. „Autobusy s alternatívnym pohonom sú šetrnejšie k životnému prostrediu a ich podiel vo flotilách dopravcov vykonávajúcich služby vo verejnom záujme bude postupne narastať. Našim cestujúcim i objednávateľom preto umožňujeme zoznámiť sa s týmito vozidlami a otestovať ich spoľahlivosť, bezpečnosť a pohodlie v každodennej prevádzke,“ povedal  generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Rok 2023 bol pre lídra na trhu verejnej autobusovej dopravy aj rokom testovania a zavádzania ďalších inovácií podporujúcich udržateľnosť a nákladovú efektívnosť verejnej dopravy. Išlo najmä o nové technológie v oblasti efektívnej jazdy a výkonu spojov, pilotný projekt testovania ekologickejších bŕzd či pilotný projekt zameraný na optimalizáciu údržby vozidiel. ARRIVA tiež patrí k priekopníkom využívania obnoviteľných zdrojov energií pri vykurovaní budov autobusových staníc a prevádzkových i administratívnych pracovísk potrebných na zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy. „Obnoviteľné zdroje energií šetria životné prostredie a prinášajú významné dlhodobé prevádzkové úspory aj v oblasti verejnej dopravy.  Úžitok v podobe čistejšieho ovzdušia z nich majú aj obyvatelia miest, v ktorých sú nainštalované. Od lídra na trhu sa oprávnene očakáva, že zavádza inovatívne dopravné riešenia a nové technológie,“ zdôraznil M. Horák.

Nedostatok vodičov autobusov

Odliv pracovníkov spôsobený odchodmi do predčasného dôchodku bol v roku 2023 veľkou témou prakticky vo všetkých odvetviach na Slovensku. Vo verejnej autobusovej doprave odchody do predčasných dôchodkov ešte zvýšili nedostatok vodičov autobusov a súvisiaceho personálu – najmä mechanikov. ARRIVA, rovnako ako ostatní poskytovatelia služieb verejnej osobnej dopravy, požiadala objednávateľov svojich služieb, ktorými sú samosprávne kraje a mestá, aby súhlasili s financovaním zvýšenia miezd vodičov autobusov a technického personálu nad rámec pôvodne dohodnutý v zmluvách. „Všetci rokujeme s objednávateľmi a spoločne hľadáme finančné zdroje na zvyšovanie tarifných miezd vodičov vo všetkých regiónoch. Zvýšenie miezd je potrebné, aby nám vodiči neodchádzali do iných krajín či odvetví alebo predčasného dôchodku. Bez zvýšenia miezd bude odliv vodičov a ďalšieho personálu pokračovať a bez dostatočného počtu vodičov sa budú v mestách a krajoch rušiť ďalšie spoje. Napokon – správy o rušení spojov pribúdajú v jednotlivých častiach Slovenska prakticky každý deň,“ upozornil Michal Horák.

Podľa jeho slov ARRIVA súčasne s rokovaniami o náraste miezd pokračuje v nábore kvalifikovaných vodičov. Viaceré naše spoločnosti ponúkajú vodičom s vodičským oprávnením pre autobusy pri nástupe náborový príspevok. Uchádzačom bez vodičského oprávnenia na skupinu D a bez kvalifikačnej karty vodiča preplácame náklady na autoškolu, pričom im ponúkame zamestnanie už počas absolvovania vodičského kurzu. A hľadáme aj možnosti zamestnania skúsených vodičov z iných krajín,“ dodal generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. ARRIVA pracuje aj na skvalitňovaní pracovného prostredia pre existujúcich zamestnancov. Modernizuje autobusy i pracoviská, vrátane oddychových a odpočinkových miestností pre vodičov.

Integrácia verejnej osobnej dopravy

 V roku 2024 budú pre odvetvie verejnej dopravy kľúčové implementácia zákona o verejnej osobnej doprave a implementácia Plánu obnovy. Tie vytvorili základ pre zjednotenie tarifných a prepravných podmienok medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou, ako aj pre udržateľné financovanie verejnej osobnej dopravy. V budúcom roku bude podľa spoločnosti ARRIVA potrebné stanoviť pravidlá a štandardy pre celé odvetvie verejnej osobnej dopravy a vytvoriť legislatívne podmienky pre finančnú udržateľnosť poskytovania služieb cestujúcim. Cieľom je, aby mali cestujúci do roku 2026 možnosť cestovať na jeden lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy na celom území Slovenska. „ARRIVA už niekoľko rokov upozorňuje, že pri budovaní systému integrovanej dopravy chýbajú na Slovensku kritické súčasti celého systému – najmä  jednotný tarifný systém a predaj cestovných lístkov, jednotné štandardy služby a cestovné poriadky, jednotná infraštruktúra, resp. interface, na ktorý by sa dopravcovia napojili, aby mohli poskytovať informácie cestujúcim a sebe navzájom. Zároveň za extrémne dôležité považujeme, aby boli do systémov integrované len funkčné riešenia,“ zdôraznil M. Horák.

Liberalizácia železničnej dopravy

ARRIVA dlhodobo podporuje liberalizáciu železničnej osobnej dopravy na Slovensku. Podľa slov jej generálneho riaditeľa je dobrou správou, že sa po niekoľkých rokoch podarilo v tomto roku dokončiť tender na dopravcu na trati Bratislava – Komárno. Ďalšie verejné súťaže mali byť vyhlásené ešte v tomto roku. „Považujeme za dôležité, aby ministerstvo dopravy zhodnotilo skúsenosti z tendra na dopravcu na trati Bratislava – Komárno a zobralo do úvahy pripomienky a návrhy na zlepšenie. Nastavenie podmienok súťaže v oblasti indexačných a zúčtovacích podmienok v zmluve totiž v úvodných fázach nezohľadňovalo ani minimálnu návratnosť požadovanej viacmiliónovej investície zo strany dopravcu a tým záujemcov vystavovalo neprimeranému riziku,“ upozornil M. Horák. ARRIVA má ako zodpovedný́ dopravca záujem cestujúcim poskytovať službu, ktorá je dlhodobo udržateľná počas celej platnosti zmluvy v požadovanej kvalite. „ARRIVA sa za liberalizáciu osobnej železničnej dopravy zasadzovala od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku. Sme pripravení zapojiť sa do tendrov na prevádzkovanie železničných tratí s atraktívnou ponukou pre cestujúcich,“ zdôraznil M. Horák.

Udržateľnosť verejnej dopravy

V budúcom roku sa ARRIVA sústredí na zvyšovanie udržateľnosti verejnej osobnej dopravy, a to vo viacerých oblastiach – od čistoty ovzdušia, cez znižovanie uhlíkovej stopy, až po ďalšie zvyšovanie nákladovej efektívnosti prevádzky a rozvíjanie multimodálnych dopravných riešení. „Naša materská spoločnosť Deutsche Bahn  sa dohodla so spoločnosť I Squared Capital, že po splnení obvyklých podmienok a schválení dôjde v priebehu roka 2024 k prevodu vlastníctva. Investícia spoločnosti I Squared poskytne aj spoločnostiam ARRIVA na Slovensku priestor pre ďalší rast. Vďaka nej budeme schopní vytvárať nové príležitosti pre cestujúcich, kolegov i objednávateľov verejnej dopravy a zároveň pomáhať chrániť planétu podporovaním prechodu na nízkouhlíkové technológie,“ uviedol M. Horák.

ARRIVA na Slovensku a vo svete   

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Pôsobí v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 500 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

Arriva je popredným poskytovateľom osobnej dopravy v celej Európe, zamestnáva približne 34 600 ľudí a zabezpečuje približne 1,5 miliardy prepravených cestujúcich v 10 európskych krajinách. S autobusmi, vlakmi, autokarmi, električkami, vodnými autobusmi, systémami zdieľania bicyklov a dopravnými riešeniami na požiadanie Arriva hrdo spája ľudí a komunity bezpečne, spoľahlivo a udržateľne, pričom tieto služby poskytuje každý deň lepším spôsobom. Arriva pôsobí v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, na Slovensku, v Slovinsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve.

Kontakty pre médiá:

Lenka Bubelínyová

0948 463 906

arriva@arthurmedia.sk 

Peter Stach

0907 115 114

press@arriva.sk  

judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777