Bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny v prímestskej autobusovej doprave

Na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja oznamujeme, že od 9. marca 2022 až do odvolania bude v rámci prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme uplatňované bezplatné cestovné pre občanov z Ukrajiny, ktorí  vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine opustili krajinu a majú štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho preukázanie sa cestovným pasom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje ukrajinskú štátnu príslušnosť a je držiteľom potvrdenia vydaného Policajným zborom SR, resp. má štatút cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Bez uvedeného potvrdenia bezplatná preprava nebude umožnená!