Autoškola

Naša spoločnosť Vám ponúka možnosť získať vodičské oprávnenie pre skupiny: A1, A, B, C, CE, D, T

Taktiež poskytujeme:
– referentské preškolenie vodičov +T
– kurz povinnej základnej kvalifikácie podľa zákona č. 280/2006 Z.z.;

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku.
Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy.

Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla a výcvik v údržbe vozidla.
Pred začatím výcviku vo vedení vozidla v cestnej premávke musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla, zásadami bezpečnej jazdy. Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla, ktoré si osvojí pri výučbe na trenažéri.

Kurz pre verejnosť bude otvorený iba v prípade dostupných kapacít.

Kontakt:

František Péli, vedúci autoškoly
tel.: +421 918 789 408
e-mail: autoskola@arriva.sk; frantisek.peli@arriva.sk
Bratislavská cesta, Komárno

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 35 hodín.

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre nákladnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:

 • úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu,
 • dovŕšil vek 18 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+E alebo podskupiny C1,
 • dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E,

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre osobnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:

 • úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu,
 • dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa linky je kratšia ako 50 km,
 • dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
 • dovŕšil vek 23 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní zrýchleného rozdielového kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:

 • “Osvedčenia o základnej kvalifikácii”,
 • “Kvalifikačnej karty vodiča”.

Kurz pravidelného výcviku

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.
Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov:

 • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2009 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2014,
 • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2008 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2013,
 • osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča.

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace stredisko “Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku” na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k:

 • vydaniu “Osvedčenia o pravidelnom výcviku”,
 • vydaniu “Kvalifikačnej karty vodiča”.

Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť “Osvedčenia o pravidelnom výcviku”, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa “Osvedčenie o pravidelnom výcviku” a “Kvalifikačnú kartu vodiča” na osobnú aj nákladnú dopravu.

Ukončenie kurzu

Ukončenie kurzu pravidelného výcviku vodiča

Vodičovi, ktorý úspešne absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace stredisko “Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku”na daný druh dopravy.

Vzor “Potvrdenia o ukončení kurzu pravidelného výcviku” pre nákladnú dopravu Vzor “Potvrdenia o ukončení kurzu pravidelného výcviku” pre osobnú dopravu

“Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku” je podkladom pre príslušný oresný úrad v sídle kraja k vydaniu:

 • “Osvedčenia o pravidelnom výcviku”,
 • “Kvalifikačnej karty vodiča”.

Ukončenie všetkých typov kurzu základnej kvalifikácie vodiča

Skúška

Vodič, ktorý úspešne absolvuje kurz základnej kvalifikácie v predpísanom časovom rozsahu, je povinný vykonať záverečnú skúšku. Skúšky sú vykonávané v termíne a mieste určenom príslušným Okresným úradom v sídle kraja za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Prevádzkovateľ školiaceho strediska v dostatočnom predstihu oznámi účastníkom kurzu dátum a miesto vykonania skúšky.
Ak vodič svoju neúčasť na skúškach písomne ospravedlní a odôvodní (napr. potvrdená práceneschopnosť, zahraničná služobná cesta, dovolenka, úmrtie rodinného príslušníka, svadba a pod.), príslušný okresný úrad v sídle kraja mu určí náhradný termín vykonania skúšky.

Vodič musí absolvovať skúšku najneskôr do jedného roka odo dňa ukončenia kurzu!

Rozsah skúšky

Skúška na získanie základnej kvalifikácie vodiča pozostáva z overenia úrovne vedomostí vodiča formou teoretickej skúšky. Priebeh skúšky a činnosti súvisiace s jej vykonávaním organizuje predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie.
Skúška na získanie základnej kvalifikácie sa vykonáva písomným testom v trvaní najviac 240 minút. Test obsahuje otázky z každej z odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č.1 oddielu 1 zákona. Test sa skladá zo 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov. Každá skupina sa skladá z 20 otázok. Na každú otázku sú možné štyri odpovede, z ktorých iba jedna je správna.

Vzor “Protokolu o vykonaní skúšky”

Priebeh skúšky

Predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie

 • rozdá vodičom “Protokol o vykonaní skúšky”,
 • rozdá vodičom písomné testy,
 • oznámi presný čas začatia a čas ukončenia písomného testu,
 • vysvetlí spôsob zaznamenávania odpovedí na písomný test,
 • zabezpečí dozor a nerušený priebeh teoretickej skúšky,
 • zabezpečí, aby sa v miestnosti vykonávania skúšky nachádzali len vodiči a komisia,
 • na požiadanie vysvetlí nejasnosti v písomnom teste, nie však správnu odpoveď,
 • po uplynutí času skúšky zozbiera vyplnené “Protokoly o vykonaní skúšky”,
 • nesprávne označené odpovede vyznačí perom s červenou náplňou a vyhodnotí test.

Vyhodnotenie skúšky

Skúšobná komisia výsledok skúšky hodnotí na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba členovia skúšobnej komisie. Výsledky písomného testu hodnotí skúšobná komisia ustanoveným spôsobom stupňom “prospel” alebo “neprospel”.
Skúšobná komisia hodnotí výsledok teoretickej skúšky vykonanej písomným testom stupňom:

 • a. “prospel”, ak vodič získal najmenej 14 bodov v rámci každej skupiny otázok,
 • b. “neprospel”, ak vodič získal v niektorej skupine otázok menej ako 14 bodov.

Vodič vyhovel pri skúške, ak celkový výsledok testu je hodnotený stupňom “prospel”!!
Ak vodič pri skúške neuspel, predseda skúšobnej komisie zabezpečí, aby bol v dodatku “Protokolu o vykonaní skúšky” uvedený dôvod neúspešnosti vodiča. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku teoretickej skúšky potvrdzujú členovia skúšobnej komisie svojim podpisom.
Neoddeliteľnou súčasťou protokolu o vykonaní skúšky, ktorým bola hodnotená skúška stupňom “neprospel” je aj dodatok s odôvodnením hodnotenia.
Ak sa vodič nezúčastní vykonania skúšky v riadnom ani v náhradnom termíne a neúčasť písomne neospravedlní, skúšobná komisia skúšku hodnotí stupňom “neprospel” a dôvod uvedie v dodatku, ktorý je súčasťou “Protokolu o vykonaní skúšky”.
Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:

 • “Osvedčenia o základnej kvalifikácii”,
 • “Kvalifikačnej karty vodiča”.

Opakovanie skúšky

Vodič, ktorý pri skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Vodič o opakovanú skúšku musí požiadaťokresný úrad v sídle kraja prostredníctvom toho školiaceho strediska, v ktorom absolvoval kurz.

Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmych dňoch a najneskôr do jedného roka odo dňa nezloženia skúšky.

Pri opravnej skúške vodič absolvuje skúšku iba z toho tematického okruhu, z ktorého nevyhovel. Čas na vykonanie opravnej skúšky trvá na jeden tematický okruh 60 minút.
Ak vodič nevyhovie z viac ako jedného tematického okruhu, absolvuje opravnú skúšku v plnom rozsahu.

Ak vodič nevyhovel ani pri opakovanej skúške, alebo túto skúšku nevykonal do jedného roka odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní príslušného kurzu základnej kvalifikácie.

Žiadosť o vydanie “Osvedčenia”

Žiadosť o vydanie osvedčenia vodič vypĺňa po:

 • ukončení kurzu pravidelného výcviku na daný typ dopravy, resp.
 • po úspešne vykonanej skúške po niektorom type kurzu základnej kvalifikácie.
Vzor “Žiadosť o vydanie Osvedčenia”

Vodič:

 • obdrží formulár žiadosti o vydanie Osvedčenia prostredníctvom školiaceho strediska;
 • skontroluje svoje osobné údaje uvedené v žiadosti – v prípade chyby túto v spolupráci s prevádzkovateľom školiaceho strediska opraví;
 • priloží kolok v predpísanej hodnote – 5,- €;
 • podpíše žiadosť;
 • žiadosť odovzdá na príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Žiadosť o vydanie “Kvalifikačnej karty vodiča”

Žiadosť o vydanie KKV vodič vypĺňa po:

 • ukončení kurzu pravidelného výcviku na daný typ dopravy, resp.
 • po úspešne vykonanej skúške po niektorom type kurzu základnej kvalifikácie.
Vzor “Žiadosť o vydanie KKV”

Vodič:

 • obdrží formulár žiadosti o vydanie Kvalifikačnej karty vodiča prostredníctvom školiaceho strediska;
 • skontroluje svoje osobné údaje uvedené v žiadosti – v prípade chyby túto v spolupráci s prevádzkovateľom školiaceho strediska opraví;
 • priloží kolok v predpísanej hodnote – 50,- €;
 • podpíše žiadosť;
 • do žiadosti nalepí svoju farebnú fotografiu rozmerov 35 x 45 mm;
 • žiadosť odovzdá na príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Spracovanie žiadostí okresným úradom v sídle kraja

Spracovanie žiadosti o vydanie “Osvedčenia”

Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja od vodiča prevezme:

 • “Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku” resp. “Protokol o vykonaní skúšky”;
 • vyplnenú žiadosť o vydanie osvedčenia,
 • kolok v predpísanej hodnote na uhradenie správneho poplatku za vydanie Osvedčenia.

Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja následne preverí splnenie predpísaných podmienok žiadateľa o vydanie Osvedčenia (vrátane zaplatenia správneho poplatku). V prípade, že žiadateľ splnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle kraja mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti vydá príslušné Osvedčenie. V prípade, že žiadateľ nesplnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle kraja mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti pre nesplnenie podmienok.

Vzor “Osvedčenia” pre nákladnú dopravu Vzor “Osvedčenia” pre osobnú dopravu

Spracovanie žiadosti o vydanie KKV

Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja od vodiča prevezme:

 • “Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku” resp. “Protokol o vykonaní skúšky”;
 • vyplnenú žiadosť o vydanie KKV;
 • kolok v predpísanej hodnote na uhradenie správneho poplatku za vydanie KKV.

Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja následne preverí splnenie predpísaných podmienok žiadateľa o vydanie Osvedčenia (vrátane zaplatenia správneho poplatku). V prípade, že žiadateľ splnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle kraja mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečí vydanie Kvalifikačnej karty vodiča. V prípade, že žiadateľ nesplnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle krajamu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti pre nesplnenie podmienok.

Vzor “Predná strana KKV” Vzor “Zadná strana KKV”

Doručenie Osvedčenia a KKV vodičovi

Vydané “Osvedčenie” a “KKV” je vodičovi doručená spôsobom dohodnutým so zodpovedným zamestnancom Okresného úradu v sídle kraja. Možnosti doručenia sú:

 • OSOBNE – na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja oproti podpisu,
 • POŠTOU – zaslané doporučene do vlastných rúk.

Cenník kurzov autoškoly

Cenník kurzov autoškoly