Ochrana osobných údajov

Spoločnosti ARRIVA spracúvajú osobné údaje na účely a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Zodpovedná osoba pre všetky spoločnosti ARRIVA na Slovensku

Meno a priezvisko: JUDr. Miriama Miskolczi
Email: osobneudaje@arriva.sk
Telefonický kontakt: +421 905 901 980