Verejné obstarávanie

Základné údaje žiadateľa:
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431

Názov projektu: Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti – zabezpečenie moderného informačného a komunikačného systému pre cestujúcu verejnosť.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC121-2016-12
Kód projektu v ITMS2014+: 302011K560

Miesto realizácie projektu: Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš

———————————————————————————————-

Základné údaje žiadateľa:
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431

Názov projektu: Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti, zabezpečenie moderného informačného a komunikačného systému pre cestujúcu verejnosť – 2. etapa

Miesto realizácie projektu: Okresy Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo (mesto Námestovo), Tvrdošín (mesto Trstená)

Viac informácií nájdete:
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti, zabezpečenie moderného informačného a komunikačného systému pre cestujúcu verejnosť – 2. etapa PDF

Prijímateľ pomoci z EŠIF:

ARRIVA Liorbus, akciová spoločnosť

Cieľom projektu je udržať a získať nových cestujúcich verejnej osobnej dopravy a vytvoriť fungujúci a udržateľný systém verejnej osobnej dopravy, ktorý by dokázal konkurovať individuálnej automobilovej doprave. Projekt by mal prispieť aj k lepšej harmonizácií jednotlivých druhov verejnej dopravy prostredníctvom integrácie jednotlivých dopravných systémov a ich lepšou organizáciou, vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu. Hlavným benefitom a prínosom realizovaného projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v Žilinskom kraji. Najväčšou snahou spoločnosti ARRIVA Liorbus,  je zastabilizovať počet cestujúcich vo verejnej doprave, zatraktívniť verejnú dopravu ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v mestách a regiónoch, čím sa vytvorí predpoklad prípadne aj na jej zvýšené využívanie.

Hlavná aktivita projektu:

302K72400001 – Zabezpečenie moderného informačného a komunikačného systému pre cestujúcu verejnosť

Merateľné ukazovatele výstupu v zmysle stratégie IROP:

00134 – Počet zavedených informačných systémov: 1
Celkové oprávnené výdavky projektu: 125 050,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 112 545,00 EUR
Percento spolufinancovania projektu zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %

www.mpsr.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
www.zask.sk

Podmienky Verejného obstarávania

Súťažné podklady

JED-formulár