Zverejnenie informácií o IROP a iných projektoch prostredníctvom eurofondov

V zmysle zmluvy o NFP a manuálu pre informovanie a publicitu http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=13670  zverejňujeme na našej stránke informácie o IROP a iných projektoch prostredníctvom eurofondov.
Podrobnosti sú v priložených súboroch nasledovne:

Zmluva-na-výkon-technického-dozoru-na-stavbe-TERMINÁL

Dodatok-č.1-k-Zmluva-na-výkon-technického-dozoru-na-stavbe-TERMINÁL-1

Zmluva-o-dielo-Projektová-dokumentácia-stavby-Prestupný-terminál-Michalovce

Kupna-zmluva-11-ks-autobusov-12-m-SOR-Libchavy-spol.-s.r.o.

Kupna-zmluva-16-ks-autobusov-105-m-COREX-s.r.o.

Dodatok-c.-1-ku-Kupnej-zmluve-na-11-ks-autobusov-12-m-SOR-Libchavy-spol.-s.r.o. Dodatok-c.-1-ku-Kupnej-zmluve-na-16-ks-autobusov-105-m-COREX-s.r.o.

Zmluva-o-dielo

TARIFNO-INFORMAČNÉ-ZABEZPEČENIE-IDS

Kúpna zmluva s prílohami – CP a TŠ.

VÝSTAVBA-PRESTUPNÉHO-TERMINÁLU

Dodatok č.2 k Zmluve o NPF – TERMINÁL

MODERNIZÁCIA-VOZOVÉHO-PARKU-SPOLOČNOSTI-ARRIVA-MICHALOVCE-A.S.-Publicita

Zmluva o zriadení záložného práva IROP-VZ-302011X945-121-48-1

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE 22.5.2020

Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová stanica MICHALOVCE, autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY a autobusová stanica SOBRANCE

Dodatok č.1 k Zmluve o NPF – ÚSCHOVNE bicyklov

ZoD na dodávku PD stavby – ÚSCHOVNE bicyklov – RAHAR s.r.o.


Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbách „Chránené parkoviská pre
bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová stanica
MICHALOVCE, autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY a autobusová stanica

Záznam z vyhodnotenia CP – PD pre RS – AS VK
SOBRANCE“Záznam z vyhodnotenia CP – Stavebný dozor – ÚSCHOVNE bicyklov

Zmluva o dielo – ÚSCHOVNE – AS Michalovce

Zmluva o dielo – ÚSCHOVNE – AS Sobrance

Zmluva o dielo – ÚSCHOVNE – AS Veľké Kapušany

Výstavba nového zdroja tepla na báze OZE pre zabezpečenie vykurovania v objekte OD Kráľovský Chlmec – Opravárska dielňa – aktualizácia

Výstavba nového zdroja tepla na báze OZE pre zabezpečenie vykurovania v objekte AS Veľké Kapušany

Záznam z vyhodnotenia VO – stavebné práce OZE-AS Veľké Kapušany

Výstavba nového zdroja tepla na báze OZE pre zabezpečenie vykurovania v objektoch OD Michalovce

Záznam z vyhodnotenia CP – stavebný dozor – AS VK

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk – OZE-OD Michalovce – Stavebný dozor_new

Záznam z vyhodnotenia CP – OZE-AS VK-SD

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH – I.ETAPA

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk – Realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice vo Veľkých Kapušanoch – BUS-BUS- prestupový uzol – terminál“

Záznam z vyhodnotenia CP – AS VK-PD pre stavebné povolenie

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému

Modernizácia vozového parku v spol.ARIVA Michalovce, a.s. – II.etapa

Informacia-na-web-Publicita-OZE-OD-Michalovce

Informácia na web-Publicita – ÚSCHOVNE bicyklov

Dodatok č.1 ku KZ – 8M – COREX

Dodatok č.1 ku KZ – 12M – SOR

Dodatok č.2 ku KZ – 8M – COREX

Dodatok č.2 ku KZ – 12M – SOR

Kúpna Zmluva-8M-COREX_

Kúpna Zmluva-12M-SOR_1

Záznam z prieskumu trhu – Nákup prímestských autobusov dĺžky 8 m Low entry ARRIVA Michalovce

Informácia na web – Publicita – OZE-OD Michalovce – 9.5.2023

Záznam z prieskumu trhu k IROP – 44 ks busov – SOR

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH – BUS-BUS-prestupový uzol – terminál

Informácia na web – Rekonštrukcia a modernizácia AS vo VK – aktualizácia

Informácia na web – OZE – AS Veľké Kapušany – aktuálny