Zverejnenie informácií o projektoch v rámci IROP

V zmysle zmluvy o NFP a manuálu pre informovanie a publicitu http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=13670 zverejňujeme na našej stránke informácie o projektoch Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému a Výstavba prestupného terminálu (uzla) s príslušným informačným systémom.
Podrobnosti sú v priložených súboroch.

VÝSTAVBA PRESTUPNÉHO TERMINÁLU
TARIFNO-INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE IDS

Zmluva na výkon technického dozoru na stavbe-TERMINÁL

Dodatok č.1 k – Zmluva na výkon technického dozoru na stavbe-TERMINÁL

Zmluva o dielo
Zmluva o dielo – Projektová dokumentácia stavby – Prestupný terminál Michalovce
MODERNIZÁCIA VOZOVÉHO PARKU SPOLOČNOSTI ARRIVA MICHALOVCE, A.S. – Publicita