Zverejnenie informácií o projektoch v rámci IROP

V zmysle zmluvy o NFP a manuálu pre informovanie a publicitu http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=13670 zverejňujeme na našej stránke informácie o IROP projektoch Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému, Výstavba prestupného terminálu (uzla) s príslušným informačným systémom a Modernizácia vozového parku spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s..
Podrobnosti sú v priložených súboroch.

Zmluva-na-výkon-technického-dozoru-na-stavbe-TERMINÁL

Dodatok-č.1-k-Zmluva-na-výkon-technického-dozoru-na-stavbe-TERMINÁL-1

Zmluva-o-dielo-Projektová-dokumentácia-stavby-Prestupný-terminál-Michalovce

Kupna-zmluva-11-ks-autobusov-12-m-SOR-Libchavy-spol.-s.r.o.

Kupna-zmluva-16-ks-autobusov-105-m-COREX-s.r.o.

Dodatok-c.-1-ku-Kupnej-zmluve-na-11-ks-autobusov-12-m-SOR-Libchavy-spol.-s.r.o. Dodatok-c.-1-ku-Kupnej-zmluve-na-16-ks-autobusov-105-m-COREX-s.r.o.

Zmluva-o-dielo

TARIFNO-INFORMAČNÉ-ZABEZPEČENIE-IDS

VÝSTAVBA-PRESTUPNÉHO-TERMINÁLU

MODERNIZÁCIA-VOZOVÉHO-PARKU-SPOLOČNOSTI-ARRIVA-MICHALOVCE-A.S.-Publicita

Zmluva o zriadení záložného práva IROP-VZ-302011X945-121-48-1

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE 22.5.2020